Книга: Тэсхил эз-зарури ли мэсэил Кудури (на татарском языке) | Аль-Барни М. | Хозур - Тынычлык | ISBN: 9785990985360 - BazarKnig.ru
Книга: Тэсхил эз-зарури ли мэсэил Кудури (на татарском языке) | Аль-Барни М. | Хозур - Тынычлык | ISBN: 9785990985360 - BazarKnig.ru

Тэсхил эз-зарури ли мэсэил Кудури (на татарском языке)

Издательство: Хозур - Тынычлык
ISBN: 9785990985360
Год издания: 2017
Формат: Мягкая бумажнаяКоличество страниц: 528
 
О произведении:
«Эт-тэсhил эз-зарури ли мэсэил Эл-Кудури» - Эбу Хэнифэ мэзЬэ-бенэ нигезлэнеп, сорау-ждвап формасында язылган уку эсбабы. Мехэммэд Гашыйк бу китапны Эл-Кудуриньщ фикЬ китабына нигезлэнеп, хэдис Ьэм фикЬ ж,ыентыкларыннан естэмэлэр кер-теп тези. «Мохтасар Эл-Кудури»дагы сорауларны гадилэштереп, ж,ицел Ьэм ацлаешлы итеп бирергэ тырыша. Китапта шэригать нормаларыныц терле тармаклары: тэЬарэт, намаз, ураза, мирас, никах, сату-алу, h.6., шулай ук ?слам дине терминнарына ацлат-малар да урын алган. .Цены на издание
Электронные издания
Нет предложений
Частные предложения
Нет предложений


Случайные книги